Lejebetingelser

Almindelige lejebetingelser
Lejers ansvar: Lejede genstande leveres i fejlfri stand og skal returneres i fejlfri stand. Evt. fejl og mangler skal meddeles ved levering. Lejer betaler for skader opstået medens genstande har været i lejers varetægt. Erstatning er aktuel pris for tilsvarende genstand. Borde, stole og emballage må ikke udsættes for fugt. Emballage returneres sammen med det lejede. Eventuelt manglende emballage erstattes til dagspris.

Ordreændring: Ændringer af ordrer modtager vi indtil 30 dage før brugsdato. Senere ændringer behandles, men udlejer kan ikke belastes for evt. mangler.

Levering/afhentning: Datoer for levering og afhentning i ordrebekræftelse er vejledende, og kan ændres af udlejer til tidligere levering hhv. senere afhentning uden lejers samtykke. 

Afbestilling: Afbestilling skal ske senest 30 dage før lejemålets begyndelse. Senere afbestilling faktureres med fakturabeløbet. 

Transport: Levering af lejede genstande faktureres med gældende transportpris. Levering i grundplan max. 10 m fra bil medmindre andet er aftalt. Transport sker i lastbil op til 12 ton højdemål 3,70 meter. Kørevej skal være egnet og fri. Egen transport skal ske i lukket bil eller lukket trailer. Ej trailer med løsliggende presenning. Varer udleveres til egen transport ved port. Læsning og aflæsning sker af lejer. 

Betaling: Betaling 30 dage før levering. FestogService.dk opkræver depositum i forbindelse med ordrebekræftelse. 

Leverandørsvigt: Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for leverandørsvigt. Varegrupperne stofduge, fadøl, sluskice, popcorn, softice og engangsudstyr lejes/købes af udlejer hos leverandører. Evt. prisstigninger på ovennævnte kan forekomme og bliver faktureret til gældende dagspris uden at skele til prisen på ordrebekræftelsen. 

Lejebetingelser telt tillæg:
Anvendelse: Nedenstående lejebetingelser finder anvendelse på leje af telt fra udlejer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem lejer og udlejer.

Transport/opstilling af telt: Udlejer sørger for transporten af det lejede telt frem til den anførte adresse samt opstilling og nedtagning hos lejeren. Priserne er baseret på kørslen med lastbil op til 10 ton, og der skal derfor være køremulighed for dette køretøj på stedet. Levering max. 10m fra bil, hvorefter beregnes bæretillæg – eller lejer stiller duelig arbejdskraft til rådighed ved opstilling/nedtagning. Pladsen, hvorpå teltet skal opstilles, skal være ryddet og klar til opstilling. I tilfælde af orkan, storm, ulykkestilfælde, havari og anden form for force majeure, der forhindrer opstilling eller nedtagning, udsættes opstilling/nedtagning, så længe denne tilstand varer. Udlejer er uden ansvar over for lejer og andre. Ansvar: Så længe det lejede er i lejers varetægt, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres det lejede, ligesom lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Lejer er også ansvarlig for skader, der tilføjes det lejede af tredjemand, uanset under hvilke omstændigheder skaden indtræder. Reparationer af skader på det lejede udføres på udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst af det lejede samt skader, der ikke kan repareres, skal det lejede erstattes svarende til dets ny værdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Eventuelle skader i terrænoverfladen, som pløkhuller og hjulspor er lejers ansvar. Lejer er pligtig til at underrette udlejer om forholdene på opstillingsstedet, idet udlejer ikke undersøger forholdene inden levering af det lejede. Det er derfor lejers ansvar, at udlejer er blevet informeret om forhold, der kan have betydning for levering, opstilling og nedtagning. 

Det lejede må ikke fremlejes eller lånes ud af lejer til tredjemand uden udlejers skriftlige accept heraf. 

Fejl og mangler: Lejer har pligt til at undersøge det lejede ved modtagelsen. I tilfælde af fejl og mangler skal udlejer underrettes omgående. Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer anerkendes ikke.

Anvendelse og opbevaring af det lejede: Teltet skal være lukket, når det ikke benyttes. Teltdugen skal beskyttes mod skarpe kanter, og der må ikke opsættes klistermærker, tape eller andet på de lejede genstande. 

Ansvar overfor offentlige myndigheder: Ansvar overfor offentlige myndigheder vedrørende brug af det lejede påhviler alene lejer. Lejer er selv forpligtet til at indhente tilladelser, hvor dette er påkrævet. For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej, (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes. Ved skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkernes opsætningsareal. 

Lejeperiode: Lejeperioden for teltet er normalt 3 dage, regnet som leverings-, brugs- og afhentningsdato. 

Misligholdelse: Udlejer har ret til uden varsel at ophæve lejeaftalen, såfremt der udvises væsentlig misligholdelse fra lejerens side. 

Forsikring: Lejer opfordres til at undersøge, om deres almindelige forsikring dækker eventuelle skader/tyveri på de lejede genstande. All risk forsikring kan tegnes hos udlejer med 2,5% af forsikringssum f.eks. festpakke luksus kr. 2.500,-

Betaling: Udlejer opkræver depositum på min kr. 3000,- pr. udlejning samtidig med udsendelse af ordrebekræftelsen. Restbeløbet er forfaldent 3 uger før levering. Evt. afbestilling skal ske senest 3 uger før levering ellers er hele beløbet til betaling. Hvis der kommer væsentlige begivenheder som gør det umuligt at afholde sit arrangement såsom dødsfald, sygdom (Covid-19) og lignende vil vi gerne fravige ovennævnte betalingsbetingelser og udskyde arrangementet såfremt der er ledigt materiel ledigt på den nye dato.

Med venlig hilsen

Ole Kyhl